วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประโยน์ของการประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต

1. ประโยชน์ต่อครอบครับ 
คือ ทำให้ครอบครัวมีหลักประกันชีวิตที่มั้นคง มีรายได้ยามเดือดร้อน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของคู่ชีวิตที่เป็นหม้าย

2.ประโยชน์ต่อสังคม
คือ แบ่งเบาภาระด้านประชาสงเคราะห์ของรัฐ

3.ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ช่วยสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ช่วยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ เพราะบริษัทประกันชีวิตจะต้องนำเบี้ยประกันชีวิตไปลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

4.ประโยชน์ต่อธุรกิจ 
ช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

5.ลดภาษีเงินได้บุคลธรรมดาได้ 
การประกันชีวิตที่ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปสามารถนำ เบี้ยประกันตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ไปลดภาษีเงินได้บุคลธรรมดาได้ เป็นต้น